Bitcoin jak rozliczyć podatki ? – Jak każdy legalny zarobek również przychód z kryptowalut należy rozliczać. Przedstawiamy zbiór podstawowych informacji dotyczących opodatkowania krypto.

Ogólne założenia: 

  • BitCoin traktowany jest jako dobro zbywalne. Jego posiadanie stanowi konkretną wartość majątkową,
  • Podatki płacimy od uzyskanych dochodów, jest to suma przychodów minus koszty ich uzyskania,
  • Sprzedaż BTC lub zapłata nim za usługi, towar jest równoznaczna ze sprzedażą praw majątkowych i stanowi przychód, który powstaje po wymianie i wypłacie krypto za FIAT.  W przypadku Polski za PLN.
  • Wysokość opodatkowania kryptowalut mieści się w dwóch progach skali podatkowej,
  • Należy zapłacić 18 % od dochodu do wysokości 85 528 PLN, a powyżej tej kwoty 32 %.
  • Wykazanie i udokumentowanie potwierdzenia poniesionych kosztów może sprawiać pewne trudności.

Jak legalnie sprzedać i zakupić BTC ?

  • Należy udokumentować ile zapłaciliśmy za zakup BTC (np: potwierdzenie przelewu lub wpłat bezpośrednich) – to jest nasz koszt,
  • Jako podatnik powinniśmy prowadzić dokumentację wszystkich zakupów i sprzedaży kryptowalut na giełdach jakich używamy do tego celu,
  • Koszty zakupu kryptowalut obniżają dochód uzyskany z ich sprzedaży o wydaną sumę i są potrącane tylko w tym roku, w którym zostały poniesione.

Gdzie i jak się rozliczać ?

  • Minister Finansów stwierdził, że do celów podatkowych przychody ze sprzedaży zakupionej przez osobę fizyczną waluty BTC stanowią przychód z praw majątkowych (art18 u.p.d.f). Z naszych przychodów z kryptowalut rozliczamy się w zeznaniu rocznym PIT-36. Przychód ze sprzedaży Bitcoinów wpisujemy w rubryce 74 “prawa autorskie i inne prawa”. W rubryce 75 “koszty uzyskania przychodów” wpisujemy koszty uzyskania przychodu o ile takie powstały czyli ile wydaliśmy na zakup krypto w danym roku.

Przykład:

Kupujemy BTC za 5000 PLN, a następnie sprzedajemy za 8000 PLN. Następnie obliczamy nadwyżkę przychodu lub sumy przychodów z tego źródła nad kosztami uzyskania w danym roku podatkowym – art 9 ust 2 u.p.d.f. W podanym przykładzie powinniśmy więc zapłacić 18 % podatku od kwoty 8000 – 5000 = 3000 PLN czyli 540 PLN. Jeśli nie jesteśmy w stanie wykazać kosztów uzyskania przychodu to odprowadzamy podatek od całej kwoty sprzedaży BTC w tym przypadku 8000 PLN czyli 1440 PLN podatku.

Sprzedaż towarów lub usług za BTC.

Wystawiając fakturę polski przedsiębiorca powinien podać cenę w walucie tradycyjnej, która obowiązuje w Polsce czyli w PLN. Na fakturze powinna widnieć dokładna wartość waluty wirtualnej, jej przelicznik, źródło oraz cena w walucie tradycyjnej. W przypadku waluty obcej np: USD dodatkowo przelicznik wg. kursu NBP za dzień poprzedni. Należy bardzo dobrze udokumentować wszystko związane z taką transakcją.

Elementy, które powinny znajdować się na fakturze sprzedaży usługi za 2000 USD:

– cena usługi w PLN/USD/ BTC co daje 2000 USD wg. wyceny np. z bitmarket.pl (można przyjąć samodzielnie przelicznik, jednak nie może on rażąco odbiegać od aktualnej wyceny)

– kwota w złotych kursu 1 USD wg. NBP na dzień poprzedzający wystawienie faktury

– kwota VAT jeśli dotyczy

W przypadku gdy sprzedaliśmy usługę wartą 2000 USD za 1 BTC w kwietniu 2017 roku a tydzień później wartość bitcoina wzrośnie do 3000 USD to przy jego sprzedaży powstanie dodatkowy przychód wynikający z zarobku na wzroście ceny.

Rozliczenie działalności gospodarczej. Podatek dochodowy i VAT.

Zgodnie z Art.2. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. “O swobodzie działalności gospodarczej”

“Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza,
budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana
w sposób zorganizowany i ciągły.”

W rozumieniu Art.2. ustawy w przypadku nabycia profesjonalnego sprzętu komputerowego do kopania –  miningu kryptowalut, mamy do czynienia z zarobkowym, zorganizowanym i ciągłym charakterem działalności. W tym przypadku rozliczenie podatku dochodowego jest proste. Obowiązują zasady ogólne lub podatek liniowy.

W przypadku rozliczania giełd, oraz kantorów kryptowalutowych w.g. wyroku TSUE (dot. Davida Hedqvista), który uznał, że kryptowaluty w obrocie na giełdach powinny być traktowane jako obrót wartościami pieniężnymi i przez to zwolnione z podatku VAT. Z uzasadnienia wyroku I SA/Łd 381/16 WSA w Łodzi wynika, że świadczenie usług, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki waluty wirtualnej i odwrotnie, dokonywane za kwotę odpowiadającą marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, oznacza transakcje zwolnione z podatku od wartości dodanej w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. e dyrektywy 2006/112. Kolejne wyroki z listopada 2016r. numer I SA/Po 2393/15 WSA w Poznaniu i z marca 2016 I SA/Łd 54/16 WSA z Łodzi pokazuje stanowisko, w którym czynność zbycia waluty wirtualnej BITCOIN w okolicznościach kreowania waluty przez przedsiębiorcę, będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT z racji odpłatnego świadczenia usług. Organ orzekający stwierdza, że  obrót walutą bictoin i wprowadzenie jej na rynek nie stanowi dostawy towarów. W tym przypadku WSA stwierdza, że przedmiotowa czynność jest usługą, której świadczenie ma charakter odpłatny. Przedsiębiorca płaci określoną cenę – należność, stanowiącą formę odpłatności za usługę. Zatem przedmiotowa czynność, jako odpłatne świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym sprzedaż wykopanych kryptowalut przy wykorzystaniu giełd, których nie jesteśmy właścicielami  lub bezpośrednio na rzecz wskazanych klientów na terytorium Polski będzie traktowane jako odpłatne świadczenie usług.

Należy pamiętać, że miejscem świadczenia i opodatkowania usług wykonywanych przez przedsiębiorcę na rzecz innego przedsiębiorcy, którego siedziba firmy znajduję się poza UE będzie zgodnie z ustawą miejsce, gdzie przedsiębiorca posiada swoja siedzibę. W tym przypadku będzie to terytorium kraju znajdujące się poza UE. Wynika z tego, że usługi świadczone na rzecz tego podmiotu nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski.

Podsumowując forma opodatkowania zależy od zakresu użycia kryptowalut. Prowadząc własną giełdę kryptowaluty należy traktować jako nośnik pieniądza i wartości. W przypadku wydobywania i miningu w celu sprzedaży traktujemy je jako usługę. Najtrudniejszą kwestia jest rozliczenie zapłaty wykopaną kryptowalutą za towary lub usługę. Można się skłonić do interpretacji, że powinno wystąpić zwolnienie analogicznie jak w przypadku opisanym w TSUE. Wykopana kryptowaluta nie powinna być traktowana jako dostawa usług lecz jak płatność.

W przypadku niejasności najlepiej wystąpić o indywidualną interpretację.

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5178102/201703_ORD-IN.pdf

Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł za każdy, inaczej przedstawiony stan faktyczny lub przyszły. Opłatę należy wpłacić na konto Krajowej Informacji Skarbowej.

Tekst został stworzony zgodnie z najlepszymi dostępnymi materiałami. Na chwilę obecną nie istnieją oficjalne ani jednoznaczne zalecenia Ministerstwa Finansów związane z kryptowalutami. Niniejsze opracowanie nie jest opinią prawną. Opracowanie pokazuje jedne z wielu dostępnych możliwości i nie gwarantuje ich zastosowania w Twoim przypadku.